Green Label Sound CMJ Showcase - New York, NY - StudioBooth